Konspekt / Pismo popularnonaukowe

Nominacja dla prof. Teresy Zbyrad

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UP, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii UP, została powołana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przewodniczącą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na kadencję 2017–2022. Gratulujemy!


Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze dla dr Angeli Bajorek

Dr Angela Bajorek z Instytutu Neofilologii – Filologia Germańska otrzymała w dniu 7 października 2017 r. Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury w „uznaniu zasług w propagowaniu twórczości zabrzańskiego pisarza i plastyka Horsta Eckerta-Janoscha a przez to promocji miasta Zabrze, zarówno w kraju, jak i za granicą”.

Serdecznie gratulujemy!


III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Przedstawiamy wypowiedź JM Rektora UP prof. Kazimierza Karolczaka, dotyczącą rozpoczynającego się w dniu dzisiejszym III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.

„W dniach 11–14 października 2017 roku w Krakowie obraduje III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Jego głównym organizatorem jest Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, a znaczący udział w jego przygotowaniu mają pracownicy Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Pomysł takich kongresów zrodził się w czasie odbywanego w Krakowie we wrześniu 2004 roku 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, podczas którego duże zainteresowanie uczestników wzbudziła sesja „O nas bez nas”, zorganizowana po raz pierwszy wyłącznie dla obcokrajowców, a przygotowana przez prof. prof. Witolda Molika i Henryka W. Żalińskiego. Zaproszeni prelegenci przedstawili wówczas obraz historii Polski widziany z perspektywy ich krajów oraz próbowali określić stan wiedzy poszczególnych społeczeństw o naszych dziejach. Kongresy, podobnie jak Zjazdy PTH, odbywają się co pięć lat, ale zawsze w Krakowie. Kolejne spotkania gromadzą coraz większą liczbę uczestników, czym potwierdzają rosnące zainteresowanie badaczy, nie tylko z Europy, dziejami ziem polskich. Podczas II Kongresu w 2012 roku z referatami wystąpiło 230 referentów z 30 krajów, natomiast w otwartym dziś III Kongresie, którego przewodnim tematem jest „Dawna Rzeczpospolita: Historia – Pamięć – Dziedzictwo”, przewiduje się udział około 600 badaczy (nie tylko historyków), którzy obradować będą w specjalnych sekcjach tematycznych, podzielonych na szereg paneli. Przedmiotem obrad będą nie tylko dzieje wspólnego państwa polsko-litewskiego, ale też kwestia dziedzictwa Dawnej Rzeczypospolitej, jego obecność w świadomości narodów, zamieszkujących jej terytorium: Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Polaków, Rosjan, Ukraińców, Żydów. Moderatorami aż 11 paneli tematycznych są pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego, a jedna z imprez towarzyszących, wystawa „Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej”, otwarta zostanie 12 października o godz. 18 w budynku naszego Uniwersytetu przy ul. Podchorążych 2. Podczas kongresu po raz trzeci rozstrzygnie się konkurs Pro Historia Polonorum na najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym, dotyczącą historii Polski lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem związków Polski z tym regionem), a na zakończenie wręczona Nagroda im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego oraz Nagroda PTH im. Stanisława Herbsta”.

MK-1 MK-3 MK-4


Dr Justyna Kotowicz laureatką konkursu Mobilność Plus

Dr Justyna Kotowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej UP została laureatką V edycji konkursu Mobilność Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.


Otwarcie wystawy „Do kogo należy Polska?”

Instytut Historii i Archiwistyki UP zaprasza na otwarcie wystawy „Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej”, przygotowanej przez prof. Rudolfa Jaworskiego.

Podczas zbliżającego się III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, którego współorganizatorem jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, jedną z imprez towarzyszących będzie przygotowana przez prof. Rudolfa Jaworskiego wystawa w holu głównym Uniwersytetu przy ul. Podchorążych 2 „Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej”. Jej otwarcie nastąpi 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00. Zapraszamy do wzięcia udziału nie tylko w wystawie, ale i w całych obradach Kongresu, które będą miały miejsce w dniach 11–14 października 2017 r. w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski