Konspekt / Pismo popularnonaukowe

68 Rok Akademicki rozpoczęty!

14 października 2013 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zainaugurowała 68 Rok Akademicki 2013/2014. Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni, poprzedzone Mszą św. odprawioną w kościele NMP z Lourdes, rozpoczęło się o godz. 10.30 w Auli przy ul. Podchorążych 2.
Otwierając posiedzenie, JM Rektor prof. Michał Śliwa serdecznie przywitał licznie zgromadzonych gości, a wśród nich wicewojewodę małopolskiego Andrzeja Harężlaka, Wiceprezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Matusza, posłów i senatorów województwa małopolskiego, przedstawicieli konsulatów, służb mundurowych, krakowskich uczelni wyższych, dyrektorów szkół, a także pracowników i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego.
Prof. Michał Śliwa – podsumowując miniony rok akademicki – podkreślił, że Uniwersytet Pedagogiczny jest nadal jedną z najbardziej popularnych uczelni w kraju. W ubiegłym roku uruchomiono nowe kierunki studiów, podjęto współpracę międzynarodową w dziedzinie nowych badań naukowych oraz zrealizowano wiele projektów badawczych. JM Rektor dokonał również podsumowania tegorocznej rekrutacji oraz przedstawił plan rozwoju Uniwersytetu. Wyraził również wdzięczność osobom zaangażowanym w działalność Uczelni i złożył wszystkim najlepsze życzenia, zachęcając do dalszej kreatywnej pracy na rzecz rozwoju edukacji i Uniwersytetu Pedagogicznego.
Kolejnym punktem programu była immatrykulacja, która w tym dniu miała szczególny charakter. Wraz ze studentami pierwszych lat studiów wyższych, w poczet społeczności akademickiej zostali przyjęci studenci rozpoczynający kształcenie na studiach doktoranckich. Po wygłoszeniu roty ślubowania, studenci i doktoranci reprezentujący poszczególne wydziały otrzymali indeksy z rąk JM Rektora prof. Michała Śliwy oraz Prorektora ds. Kształcenia prof. Jerzego Waligóry. Podczas uroczystości dokonano również immatrykulacji najmłodszych studentów Uniwersytetu Dzieci i Rodziców oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystego włączenia w poczet studentów dokonał Prorektor ds. Studenckich prof. Jan Suchanicz, któremu towarzyszyły Dziekan Uniwersytetu Dzieci i Rodziców prof. Danuta Waloszek oraz Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Wanda Jakubaszek.
Następnie wszyscy zebrani wysłuchali wykładu prof. Katarzyny Dormus pt. Komisja Edukacji Narodowej – wielkie osiągnięcie czy mit narodowy? Prof. Dormus jest Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Komisji Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Na zakończenie uroczystości zabrzmiała pieśń Gaudeamus Igitur w wykonaniu Chóru „Educatus” pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego.

inauguracja2013
Władze Uniwersytetu Pedagogicznego
(fot. A. Karkoszka)


II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie Środkowej

3 września 2012 r.

Uroczystą inauguracją w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął się II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Kongres potrwa do 15 września 2012 r. Wydarzenie organizuje Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego wraz m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Tym razem przewodnim tematem jest: Polska w Europie Środkowej.
Pod adresem www.secondcongress-krakow.pl znajduje się między innymi program kongresu, informacje o nagrodach, organizatorach oraz partnerach całego przedsięwzięcia.


Nowy budynek Uczelni

14 października 2011 r.

14 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012. Wydarzeniu towarzyszył ceremoniał nadania tytułu doktora honoris causa prof. Algidrasowi Gaižutisowi — Rektorowi Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego — oraz wykład inauguracyjny prof. Józefa Smagi pt. „Moje lata z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie”. Punktem kulminacyjnym uroczystości stało się otwarcie nowego gmachu Uniwersytetu, zlokalizowanego przy ul. Chmiela w Krakowie. W nowym budynku znajdą się nowoczesne laboratoria i sale wykładowe dla pracowników i studentów Wydziałów: Geograficzno-Bilogicznego oraz Matematyczno-Fizyczno-Technicznego.

   
(fot. M. Kania)


Grudniowy numer „Konspektu”

Na grudzień 2013 r. redakcja „Konspektu” przygotowuje numer poświęcony Komisji Edukacji Narodowej i powstaniu styczniowemu. Wydanie to wpisuje się w zainaugurowany na naszej Uczelni rok Komisji Edukacji Narodowej oraz obchodzone w całej Polsce upamiętnienie zrywu powstańczego z 1863 r. Patronat honorowy nad publikacją objął JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Michał Śliwa. Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów związanych z tematyką numeru.
Prosimy przesyłać je w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada.


Nowy numer „Konspektu”

Najnowszy numer „Konspektu” poświęcony został kulturoznawstwu i wiedzy o mediach. Zeszyt zawiera m.in. wywiady z prof. Wojciechem Józefem Bursztą, prof. Agnieszką Ogonowską i prof. Bogusławem Skowronkiem, a także rozmowę z prof. Salahem Mejri ‒ doktorem honorowym Uniwersytetu Pedagogicznego. Ponadto w numerze znalazły się artykuły poświęcone kulturotwórczej roli mediów i nowych mediów, mediolingwistyce i gender studies. Zapraszamy do lektury.