DLA AUTORÓW

Artykuły  do 5 stron A4 (ok. 9 000 znaków)
Sprawozdania 
 do 3 stron A4 (ok. 6 000 znaków)
Recenzje, wywiady 
 do 3 stron A4 (ok. 6 000 znaków)
Wysokość tekstu 12 pt; 1,5 wiersza interlinii; Times New Roman
Materiały ilustracyjne w formacie TIFF, JPEG o rozdzielczości 300 dpi

Prosimy nie wklejać fotografii do programu Word.
Na Państwa życzenie redakcja może sfotografować lub zeskanować wskazane materiały.
Materiały graficzne prosimy podpisywać z wyraźnym wskazaniem autora dzieła i podpisem.
Autorzy prac plastycznych proszeni są o podawanie wymiarów dzieła i techniki, w jakiej zostały wykonane
(wg. wzoru: Tytuł dzieła, technika, wysokość × szerokość, rok)
Przypisy prosimy redagować wg schematu uproszczonego: autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania, strona.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Regulamin publikacji tekstów w „Konspekcie” z dnia 19 maja 2011 r.

 1. „Konspekt” jest kwartalnikiem społeczno-kulturalnym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 2. Rolą pisma jest popularyzowanie wiedzy o historii i działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni, prezentacja dorobku badawczego i artystycznego jej pracowników, studentów i absolwentów oraz reprezentowanie Uczelni w kontaktach z czytelnikami pisma.

 3. „Konspekt” jest kwartalnikiem, wydawanym w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

 4. Do kolejnych numerów „Konspektu” Redakcja zbiera materiały zawsze do połowy danego kwartału.

 5. Teksty do druku są opiniowane przez Redakcję „Konspektu”, zaś w przypadkach tego wymagających — przez Przewodniczącego Rady Programowej lub Członków Rady Programowej.

 6. Autor przesyłając materiały do publikacji bierze na siebie odpowiedzialność prawną za prawa autorskie w stosunku do osób trzecich.

 7. Teksty można publikować wyłącznie pod własnym nazwiskiem.

 8. Redakcja nie płaci honorariów za publikowane teksty.

 9. Osoba nadsyłająca tekst do publikacji nie zrzeka się praw autorskich ani majątkowych do niego.

 10. Nadesłanie do redakcji podpisanego tekstu oznacza nieodwołalną zgodę na jego publikację oraz akceptację regulaminu pisma.

 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanego artykułu w terminie najbardziej dogodnym z punktu widzenia wydawniczego, nie przekraczającym jednak trzech kwartałów.

 12. Redakcja zobowiązuje się do przekazania autorowi tekstu jednego bezpłatnego egzemplarza autorskiego numeru, w którym tekst został opublikowany.

 13. Tekst publikowany w „Konspekcie” autor może dowolnie przedrukować w prasie i wydawnictwach konwencjonalnych, informując o tym fakcie redakcję „Konspektu” i redakcję pisma zainteresowanego publikacją oraz wyraźnie wskazując miejsce pierwodruku.

 14. Redakcja zastrzega sobie prawo korekty przysłanych tekstów, zwłaszcza pod względem poprawności językowej. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłany tekst, za wyjątkiem błędów ewidentnych. Wszelkie propozycje zmian merytorycznych są uzgadniane z autorem tekstu.

 15. Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia druku tekstu bez podania przyczyn, zwłaszcza jeżeli okaże się on nierzetelny, nieprawdziwy lub może godzić w dobre imię osób lub instytucji.

 16. Redakcja nie będzie publikować materiałów zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe i uwłaczające ludzkiej godności.

 17. Redakcja nie publikuje reklam instytucji innych niż Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 18. Redakcja nie dokonuje przedruków ogólnodostępnych informacji prasowych.

 19. Przesłanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Nauka — aktualności

Spis czasopism wydawanych na Uniwersytecie Pedagogicznym

Kodeks: Dobre praktyki w szkołach wyższych

Lista punktowanych czasopism na rok 2016


DODATKOWE

Ewa Bednarska-Gryniewicz, Pierwsza pomoc redaktora, czyli do czego służy edytor tekstu

Tomasz Zacharski, Maszyna do pisania, czyli do czego służy edytor tekstu